Бланки

БЛАНКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
No по ред Наименование на административната услуга бланка Повече информация
1 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (Приложение No 1) А1

Използва се за всички видове удостоверения (с изключение на удостоверение за наследници). Правно основание: Наредба No РД-02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на неселението

2

 

Искане за издаване на удостоверение за наследници (Приложение № 2). Удостоверения за наследници на лица без ЕГН, с последен адрес на територията на днешния район "Искър" (с изключение на с. Бусманци) се издават от район "Оборище".
 
А2 Попълва се от наследник или от лице, с нотариално заверено изрично пълномощно (чл. 5, ал.2 от горепосочената Наредба)
3 Заявление за постоянен адрес (Приложение No 14) А3 Постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР)
4 Адресна карта за настоящ адрес (Приложение No 15) А4 Настоящият адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно (чл.92 и чл.96, ал.2 от ЗГР)
5 Декларация по чл. 92, ал.6 от ЗГР А5
Декларация за съпружеско съжителство
 
6 Заявление за установяване наличието на българско гражданство А6 Подава се лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно
7 Необходими документи за установяване наличието на българско гражданство А7 Документите се подават до Министерство на правосъдието чрез общинската администрация
8 Заявление за възстановяване на име по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация А8 Заявлението се заверява при нотариус, прилага се заверено копие от акта за раждане
9 Заявление за възстановяване на име по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация- за дете А9 Заявлението се заверява при нотариус, прилага се заверено копие от акта за раждане
10 Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР А10 Декларация от собственика, с която се дава съгласие за адресна регистрация на определени лица
    БЛАНКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
No по ред Наименование на административната услуга бланка Повече информация
1 Заявление за признаване на чуждестранно съдебно решение П1 Бланките П1 и П2 се подават в комплект (чл.118, ал.1 от Кодекса на международното частно право)
2 Декларация във връзка с признаване на чуждестранно съдебно решение П2 Бланка П2 трябва да е нотариално заверена (чл. 117, т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право)
3 Заявление за регистрация на сгради в режим на етажна собственост П3 Заявлението се подава от Председателя на етажната собственост (чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост и чл.5 от Наредбата за водене на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост)
4 Заявление за достъп до обществена информация ZDOI  
БЛАНКИ ЗА УСЛУГИ , КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"
No по ред Наименование на административната услуга бланка Повече информация
1 Необходими документи за закупуване на общинско жилищее Ж1  
2 Заявление за закупуване на общинско жилище Ж2  
3 Служебна бележка от домоуправител Ж3  
4 Декларация за границите на апартамента Ж4  
5 Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот, частна собственост Т1 2 бр. бланки се попълват и подават, заедно с описания комплект документи (чл.31 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО)
6 Заявление за работно време на стационален търговски обект Т2 2 бр. бланки се попълват и подават, заедно с описания комплект документи (чл.4 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО)
7 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен, общинска собственост Т3 1 бр. бланка се попълва и подава, заедно с описания комплект документи (чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО)
8 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен, общинска собственост Т4 1 бр. бланка се попълва и подава, заедно с описания комплект документи (чл. 28, чл. 28а, 28б, 28в и 28г от Наредбата за реда и  от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО)
БЛАНКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ и ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
No по ред Наименование на административната услуга бланка Повече информация
1 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2) УП Необходими документи: заявление; копие от трудова/служебна книжка; оригинал на трудовата/служебната книжка за справка; нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документът се подава от упълномощено лице)
2 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП3)
БЛАНКИ ЗА УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОТДЕЛИ
No по ред Наименование на административната услуга Бланка
1 Заявление за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП РА-УТ-001
2 Заявление за одобряване на проект за ПУП РА-УТ-002
3 Заявление за издаване на виза за проектиране РА-УТ-003
4 Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ) РА-УТ-004
5 Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) РА-УТ-005
6 Заявление за одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ) РА-УТ-006
7 Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ) РА-УТ-007
8 Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл. 147 и чл. 148 от ЗУТ) РА-УТ-008
9 Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал.3 от ЗУТ РА-УТ-009
10 Заявление за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градското обзавеждане и др. или за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ) РА-УТ-010
11 Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане РА-УТ-011
12 Заявление за регистриране на преместваем обект или рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 80, ал. 1, 2 от НПОРИМЕРДТСО) РА-УТ-012
13 Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво РА-УТ-013
14 Заявление за извършване на проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването РА-УТ-014
15 Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж (чл. 181 от ЗУТ) РА-УТ-015
16 Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП РА-УТ-016
17 Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП РА-УТ-017
18 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот РА-УТ-018
19 Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ) РА-УТ-019
20 Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл. 192 от ЗУТ) РА-УТ-020
21 Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ) РА-УТ-021
22 Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл.194 от ЗУТ) РА-УТ-022
23 Заявление за освидетелстване на сграда РА-УТ-023
24 Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда РА-УТ-024
25 Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района РА-УТ-025
26 Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване) РА-УТ-026
27 Заявление за издаване на заверен препис (копия) от документи РА-УТ-027
28 Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси РА-УТ-028
29 Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка РА-УТ-029
30 Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура РА-УТ-030
31 Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура РА-УТ-031
32 Заявление за подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строеж РА-УТ-032
33 Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия РА-УТ-033
34 Заявление за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност РА-УТ-034
35 Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност РА-УТ-035
36 Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина РА-УТ-036
37 Заявление за попълване на служебно поле в деклараци по чл. 14 от ЗМДТ РА-УТ-037
38 Заявление за издаване на нов административен адрес РА-УТ-038
39 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес РА-УТ-039
40 Заявление за издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ РА-УТ-040
41 Заявление за издаване на удостоверение от общ характер РА-УТ-041
42 Заявление за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и 6 от ППЗСПЗЗ

РА-УТ-042

43 Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти РА-УТ-043
44 Уведомление за премахване на сгради по чл.197 от ЗУТ РА-УТ-044
45 Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застроявне РА-УТ-045
46 Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект РА-УТ-046
47 Заявление за внасяне на допълнителни документи РА-УТ-047
48 Декларация по чл. 154, ал.5 от ЗУТ за заинтересованите лица РА-УТ-048
49 Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за съгласие от заинтересованите лица РА-УТ-049
50 Опис на внесените проектни материали по преписка РА-УТ-050
51 Опис на внесените проектни материали по преписка за техническа инфраструктура РА-УТ-051
52 Формуляр за определяне на такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти РА-УТ-052
53 Заявление за услуги извършвани по част "Паркоустройство" РА-ЕК-001