Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случаи на авария в предприятия и съоръжения на територията на район „Искър“

 


На основание чл. 116д, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) и чл. 21, ал. 2, т. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, район
"Искър"-СО предоставя информация за планираните мерки за безопасност и
начините на действие в случай на авария, разработени от предприятия и
съоръжения на територията на района