Избори за президент и вицепрезидент на РБ и Предсрочни парламентарни избори 14.11.2021

 

В тази секция ще бъдат публикувани документи и важна информация свързани с провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на РБ и Предсрочни парламентарни избори на 14.11.2021

 

 

Специализиран транспорт в изборния ден за трудноподвижни и незрящи граждани

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможността за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 21.11.2021 г. с цел предоставяне на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

На телефонен номер 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 20.11.2021 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 21.11.2021 г., ще се приемат заявки от отдел „Транспортно обслужване” към дирекция „Транспорт” при СО.


Гласуване на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Лицата, подали заявление, включени в избирателните списъци за изборите на 14 ноември 2021 г., за които към 21.11.2021 г. задължителната изолация (14 дни) или задължителната карантина (10 дни) е в сила, няма да подават повторно заявление. Същите ще бъдат уведомени на посочения от тях телефонен номер от районната администрация по адрес на карантиниране.

Лицата, поставени под карантина или изолация след 14.11.2021 г. , могат да заявят желанието си в срок до 21 ноември 2021 г. за включване в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия по един от следните начини, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение  към Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) (чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и т.  4, т.  5 и т. 17 от Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на ЦИК):

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.
  БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги – рубрика Избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г. (без да е налице изискване за Квалифициран електронен подпис (КЕП))

https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Подаване на заявление можете да извършите и директно до СО-район Искър като изпратите имейл до info@raioniskar.bg 

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на основание на избирателя (поставяне под задължителна карантина или задължителна изолация) по служебен път, като същият вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронна поща, посочени в заявлението му.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефонен номер: 02 9377 480, 02 904 13 51, 02 9377 303.


Заповед за забрана на употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден

Заповед № СОА21-РД09-1494/05.11.2021 на кмета на Столичната община относно забрана на употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден 13.11.2021 г. и в изборния ден на 14.11.2021 г., респективно в хипотеза на провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Република България – в предизборния ден на 20.11.2021 г. и в изборния ден на 21.11.2021 г. 

 


Специализиран транспорт в изборния ден за трудноподвижни и незрящи граждани

Столична община осигурява специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването с цел предоставяне на възможност да упражнят правото си на глас в изборния ден. 

Услугата може да се заяви на безплатен телефон 0800 20 720 от 7:00 до 20:30 часа на 13.11.2021 г. и от 07:00 до 19:30 часа на 14.11.2021 г.

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци за изборите на 14 ноември 2021 г.

 


Заповед № СОА21-РД09-1460/01.11.2021 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА21-РД09-1460/01.11.2021 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на 15 (петнадесет) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия, разпределени по многомандатни изборни райони

 


Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии при спазване на всички противоепидемични мерки. С решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. , изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) са определени условията и редът за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително.

В случай, че желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 14 ноември 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение  към Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) (чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и т. 4, т. 5 и т. 17 от Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на ЦИК):

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.
  БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги - избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г. (без да е налице изискване за Квалифициран електронен подпис (КЕП))

https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на основание на избирателя (поставяне под задължителна карантина или задължителна изолация) по служебен път, като същият вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронна поща, посочени в заявлението му.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51

 

 


Разяснителна кампания и видеоматериали как да се гласува с машина

Видеоматериали как да се гласува може да намерите на адрес: https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign

 


Симулатор на машинно гласуване

 

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможността, предоставена от Централната избирателна комисия, симулативно да упражните правото си на глас със Специализирано устройство за машинно гласуване на следния линк: https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

 

 


Гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия 

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 30 октомври 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1.  В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 39-ПВР-НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и  

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

  БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ 

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги - избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г.

  https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index
   
 •  на ел. поща psik1411@sofia.bg - БЛАНКА

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51

В случай, че не сте успели да подадете заявление до 30 октомври 2021 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 8 ноември 2021 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/en/election  или да се свържете с нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51.

 


Информационен портал за избирателите

 • За трети поредни избори Столичната община предоставя възможност на избирателите за справки, свързани с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. чрез Информационния си портал.

  Порталът е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот, точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, обхвата, броя на избирателите в съответната секция, респективно начина на гласуване машинно/с хартиени бюлетини, номера на секцията в местата за гласуване, предназначени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателите могат да направят справка за избирателни права чрез сайта на ГД ГРАО, да достъпят електронните услуги за изборите, да се запознаят с разяснителната кампания на ЦИК, да посетят интернет страниците на районните избирателни комисии и да се запознаят с всички административни актове на кмета на Столична община, относими към изборния процес и други важни съобщения.

  Всяка информация се активира в информационния портал поетапно, съобразно законоустановените срокове по Изборния кодекс.

  Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите по-висока публичност и информираност.

  Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

 

 


Справка за граждани за проверка на номер и адрес на избирателна секция за изборите на 14.11.2021 г.

 • На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.
 • Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

  Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден

 

 


Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
 • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

 


Предварителни избирателни списъци

Заповед на Кмета на Столична община за определяне на местата на агитационните материали

Заповед № СОА21-РД09-1315/07.10.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

Приложение № 1


Уведомление за консултации в район "Искър"

Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на номерата на избирателните секции

Заповед № СОА21-РД09-1263/24.09.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – граници на избирателните секции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – адреси на избирателните секции


Заповед за утвърждаване местата на обявяване на избирателните списъци

График за раздаването на бюлетините и другите книжа и материали

Заповед на кмета на Столична община за забрана на провеждане на агитации в административните сгради на Столична община

Заповед № СОА21-РД09-1325/07.10.2021 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.


Заповед на кмета на столична община за забрана за употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден