СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПО БАНКОВ ПЪТ

IBAN на общината BG52SOMB91303117622101

BIC – SOMBBGSF Общинска банка, ФЦ Слатина, СО – район „Искър”

Необходимо е да попълните точното наименование на услугата, за която плащате.

Информация за плащане на местни данъци и такса смет