Профил на купувача


Проектиране и изграждане на подемно съоръжение за лица с увреждания в 163-то ОУ „Черноризец Храбър“ и подемно съоръжение , рампа и тоалетна в 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков“ на територията на СО-район „Искър”


Съощение за публично отваряне на оферти

СО-район "Искър" съобщава на всички заинтересовани лица, че на 08.07.2014 г. от 14.00 часа в сградата на район "Искър", бул. "Кръстю Пастухов" 18, в зала 301 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: «Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 85 „Звездичка“ в ж.к. „Дружба“ 2, Столична община - район „Искър“ 


Конкурс: Столово хранене - 2014 г. за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район „Искър”, който ще се проведе на 07.08.2014 г. от 11,00 часа в сградата на район „Искър“, стая 301


Публична покана по реда на глава осма “a” от ЗОП - „Външно саниране на фасади, обновяване на площадки за игра и хидроизлоация на покриви на 13-то ОДЗ „Калинка”, находящо се на територията на Столична община - район „Искър”:


Обществена поръчка, обявена чрез публична покана по реда на глава VІІІ А от ЗОП с предмет:

"Доставка и монтаж на обзавеждане за две яслени и една градинска група в Обединено детско заведение № 85 "Звездичка" в ж.к. "Дружба" 2, Столична община - район "Искър" 


 

  • Отворена процедура за обществена поръчка за строителство
    • Отговор по отправено искане за разяснение
    • СЪОБЩЕНИЕ: Относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА/ РАЗШИРЕНИЕ/ НА ОДЗ 77 „ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН“ С ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ЕДНА ГРАДИНСКА В КВ. 42, УПИ V, КВ. „ДРУЖБА“ 2, РАЙОН „ИСКЪР”

      Ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ на 31.05.2014г. от 16:00 часа в сградата на район „Искър“, бул.”Кръстю Пастухов” N 18, ет.3, заседателна зала.