Уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), катализатори ИУЕЕ и НУБА“ с възложител „МЕГА РЕЦИКЛИНГ – ГРУП“ ЕООД

24.06.2020
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на…
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ

22.06.2020
За 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ Образци на документи: -Заявление за участие в конкурс -Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ

22.06.2020

В РАЙОН „ИСКЪР“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОМОЩ В НУЖДА/ПАТРОНАЖНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ИСКЪР“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ BG05M9OP001-2.101

17.06.2020
Столична община - район „Искър“ и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101-0193-C01 от 15.06.2020 г.по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания…
пълен текст ›

Обява

04.06.2020
  СО-район „Искър“ , отдел УТКР на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № РИС20-РД56-70/28.05.2020 г. Главния архитект на район „Искър“, се допуска  изработването на проект за Изменение на план за регулация в териториален обхват…
пълен текст ›

ОБЯВА за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

04.06.2020
ОБЯВА за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили , определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс 1. Със заповед No ОХ …
пълен текст ›

ОБЯВА за набиране на потребители на социална услуга в район "Искър" по процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3"

22.05.2020
ОБЯВА За набиране на потребители на социална услуга в район „Искър“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 “ на Оперативна програма…
пълен текст ›

ОБЯВА за работник за доставки по домовете във връзка с процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

22.05.2020
  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на дейностите по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ BG05M9OP001-2.101 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, РАЙОН…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"