Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ с възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА

30.11.2020
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по третиране на отпадъци с код 10 01 02 и 19 12 05 чрез влагането им при производство на бетон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.545, ул. „Илия Бешков“ № 3 б,с възложител „АТМИКС БЕТОН“ ЕООД

27.11.2020
Инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по третиране на отпадъци с код 10 01 02 и 19 12 05 чрез влагането им при производство на бетон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.545, ул. „Илия Бешков“ № 3 б, гр. София, район „Искър“, Столична…
пълен текст ›

Обява за конкурс за матроски длъжности във Военноморските сили

27.11.2020
 ОБЯВА за  провеждане на конкурс за матроски  (войнишки) длъжности във военни  формирования от Военноморските сили.
пълен текст ›

Обява за войнишки длъжности в гарнизон в Пловдив

27.11.2020
 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за войнишки  длъжност и в Съвместното командване на  специалните операции в гарнизон  Пловдив.
пълен текст ›

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.

26.11.2020
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.“ ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона (ДРИ)“

18.11.2020
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Хотел, многоетажен паркинг, многофункционална зала за събития и мероприятия“ в УПИ III-42,154,155,156, (поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1167), кв. 11, м. НПЗ „Искър-Север-III“, район „Иск

26.10.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за…
пълен текст ›

Район "Искър" обявява конкурс за 1 щ. бр. "Старши юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване".

22.10.2020
    ОБЯВЛЕНИЕ   Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к.1592, бул. „Кръстю Пастухов” №18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"