Преустройство и смяна предназначение на част от офис сграда от склад в цех за сглобяване на детски играчки, склад, шоурум и офис на „Климбо Еко Тойс“ ЕООД

26.11.2015

Обявление за работа в "Защитено жилище"

09.11.2015

Конкурс за войнишки длъжности

06.11.2015

Инвестиционно намерение от "София Мед" АД за: "Циркуляр за надлъжно и напречно рязане на плочи от мед и медни сплави "SERMAS

03.11.2015

Конкурс за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър

28.10.2015

Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен

27.10.2015

Инвестиционно намерение за: „Уличен водопровод ф160-ПЕВП по бул.”Цветан Лазаров” от водопровод ф110-ПЕВП до СВО на УПИ XX-963 с L=74m (О.Т.577 –О.Т.594 – О.Т.593 – О.Т.592)”, находящо се от връзка с новоизграден водопровод ф110-ПЕВП от ул.”Обиколна” по се

19.10.2015

Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път от км 35+180 до км 38+ 400 и от км 38+ 400 до км 41+ 100"

13.10.2015

Архив "Обявления и заповеди"