Вакантна длъжност за офицер

03.09.2018

Обява на Командира на Сухопътни войски на основание заповед на Министъра на отбраната №ОХ-673/14.08.2018 г. с всички приложения за всички обявени вакантни места в София и в страната.

03.09.2018

Списък с одобрените проектни предложения по програма Зелена София 2018

31.08.2018

Инвестиционно предложение от Радослав Стоянов

07.08.2018
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:  "Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване" …
пълен текст ›

Инвестиционно предложение

03.08.2018
На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:     „Промяна на предназначението и вътрешно преустройство на…
пълен текст ›

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на реални части от имоти - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти

27.06.2018

Уведомление за инвестиционно предложение от "Вадиас" ООД

21.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение от " Столичен автотранспорт" ЕАД гр. София

21.06.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                              …
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"