Инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ с възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА

04.03.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър"-СО осигурява обществен достъп до постъпила…
пълен текст ›

Изразено писмено становище на кмета на район "Искър" във връзка с решение на ВСС

16.02.2021
Публикуваме писмено изразеното несъгласие на кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков във връзка с приетия от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата, според която село Бусманци, което е част от Столична община район…
пълен текст ›

О Б Я В А и приложение към нея за провеждане на конкурс в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново

09.02.2021
О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново  …
пълен текст ›

Заповед № ПО-09-677/18.01.2021 год. на Министерството на земеделието, храните и горите

03.02.2021
З А П О В Е Д   № ПО-09- 677 /1 8.01.2021 год.   гр. София На основание            чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за „Увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.“ ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона (ДРИ)“

03.02.2021
Инвестиционно предложение за „Увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.“ ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона (ДРИ)“ в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район…
пълен текст ›

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за лекари във Военномедицинска академия

02.02.2021
ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни  длъжности за лекари във  Военномедицинска академия.   J
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър на лице

28.01.2021
О Б Я В А за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, на 24.02.2021 г. и 25.02.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София 
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

28.01.2021
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"