На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за изграждане на:

2019-05-02

 „Уличен водопровод ф 160 мм. ПЕ по улица „Капитан Симеон Петров“, / О.Т.60-О.Т.59-О.Т.58- О.Т.56/ с начало: връзка от уличен водопровод ф 300 мм. етернит, находящ се по улица „Ген. Борис Ганев“ по улицата в югоизточна посока до О.Т.56 / бъдещо СВО за УПИ ІІІ- 21, кв. 8а“, находящ се в м. НПЗ “Искър“  гр. София, Столична община – район „Искър“, собственост на „ТЕМИРА“ ООД.


Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18. Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района.

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.