Инвестиционно предложение

2019-05-27

На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от „МАРТИНИК“ ООД за изграждане на :
„Складова сграда с офиси“ в УПИ XXII-1149, кв. 2, м. „НПЗ“Искър-север“, гр. София, СО р-н „Искър“, ул. „Подполк. Васил Златарев“.
Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кръстю Пастухов“ № 18. Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района.