Инвестиционно предложение за „Изграждане на шахтов кладенец“

2017-09-11

На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Изграждане на шахтов кладенец“ в ПИ с идентификатор 68134.1504.1574, кв. 9 а, м. ж.к.“Дружба ІІ ч.“, гр. София, Столична община – район „Искър“, собственост на „ФУУДО“ ЕООД.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района. Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 

 

Прикачени документи