Инвестиционно предложение за изграждане на промишлена сграда

2017-10-02

1.На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Изграждане на промишлена сграда с до 100 служители, в която да се подготвят необходимите елементи за сглобяване на готови изделия“ в  имот с административен адрес :ул.“Датекс“ № 4, собственост на „ДАТЕКС“ ООД , в УПИ VІІІ, кв. 9, ПИ с идентификатор 68134.1506.2075, м. „НПЗ“Искър-юг“, гр. София, Столична община – район „Искър“. 

2. На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Изграждане на многофункционална сграда с офиси, магазини, шоурум, складове, гаражи“ в  УПИ ІІ-543, кв. 14, имот с административен адрес :ул.“Проф. Цветан Лазаров“ собственост на „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , в ПИ с идентификатор 68134.1504.543, м. „Дружба- Обиколна“, гр. София, Столична община – район „Искър“.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района. Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 


Прикачени документи