Инвестиционно предложение за: „Административна сграда “А.03“ с подземни гаражи и сграден трафопост и сграда „А.07“ за обществено обслужване, офиси и сграден трафопост“

2017-10-27

На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Административна сграда “А.03“ с подземни гаражи и сграден трафопост и сграда „А.07“ за обществено обслужване, офиси и сграден трафопост“ в  УПИ V-1123, кв.23, м. НПЗ Искър-север ІІІ част“,ПИ с идентификатор 68134.1503.1194, гр. София, Столична община – район „Искър“, собственост на „СОФИЯ ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР“ ЕАД .


Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района. Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 


Прикачени документи