Инвестиционно предложение ИП за изграждане на инженерна инфраструктура "Външно ел. захранване с кабели

2017-12-18

На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП
за изграждане на инженерна инфраструктура "Външно ел. захранване с кабели Ср.Н.-20kVи нов трафопост 400kVA/20/0,4kV.сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение и временен път" за захранване на Офис сграда  с подземен гараж в УПИ VI-270/ПИ с идентификатор  68134.1506.2086 / в кв. 6 м. 
Комуникационна връзка ж.к Дружба I и Дружба II район "Искър" гр. София"
Заинтересованите лица   могат в 14 (четиринадесет )дневен срок от 
обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за 
горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до кмета на района.
Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18
същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София. 

Прикачени документи