инвестиционно предложение ИП за "Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води"

2017-12-22

На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП за "Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води- чрез съществуващ кладенец на обект Бензиностанция "ЕКО",обект 1085- Търговски комплекс с Бензиностанция ,газстанция и обслужваща сграда в ПИ 68134.1500.496,ж.к. Дружба -1, Столична община - район Искър , ЕКАТТЕ 68134-14,гр. София( столица) , за водоснабдяване за други цели на обекта." Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до кмета на района,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София. Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18


Прикачени документи