инвестиционно предложение ИП за "Логистична сграда за плодове и зеленчуци с административна част"

2017-12-22

На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП
за   "Логистична сграда за плодове и зеленчуци с административна част и изгребна яма за отпадни битови води. 
Заинтересованите лица     могат в 14 (четиринадесет  ) дневен срок от 
обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за 
горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до кмета на района,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София. 
Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18

Прикачени документи