инвестиционно предложение ИП от"Мобилтел"ЕАД за "Базова станция SOF1923.A000"TAL"

2018-01-04

На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП 
за   "Базова станция SOF1923.A000"TAL"с честотен обхват 900-2100MHz на " Мобилтел" ЕАД намираща се в сграда разположена в ПИ с идентификатор 07106.6116.1984 с. Бусманци, община Столична ,район "Искър" ,обл. София ". 
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет  ) дневен срок от 
обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за 
горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до кмета на района,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София. 
Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18

Прикачени документи