инвестиционно предложение ИП за "Изграждане на склад за фаянсови и керамични изделия, санитарни аксесоари и др. с офисна част за обслужване на складовата дейност"

2018-01-05
На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС
СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП 
за    "Изграждане на склад за фаянсови и керамични изделия, санитарни аксесоари и др. с офисна част за обслужване на складовата дейност в ПИ с идентификатори 07106.1431.419 и 07106.1431.420 по КККР на с. Бусманци,м. кв. Димитър Миленков ,район "Искър" ,  община Столична и образуване на нов УПИ I -419.420, кв. 44". 
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет  ) дневен срок от 
обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за 
горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до кмета на района,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София. 
Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18

Прикачени документи