Инвестиционно предложение ИП за изграждане на "Базова станция SOF1842.А002"Diskordia"

2018-02-07

На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП
за изграждане на  "Базова станция SOF1842.А002"Diskordia" с честотен обхват 900-2100MHz на " Мобилтел"ЕАД" на сграда с идентификатор 68134.1501.1097.2 по КК на гр. София,район  "Искър"-СО и административен адрес гр. София,ул. " Искърско шосе" №7 търговски център" Европа".
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за 
горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София.
Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18

Прикачени документи