инвестиционно предложение ИП за изграждане на "Реконструкция и модернизация на леярно производство : Прекратяване на работата на производствена линия Г и увеличаване на капацитета на производствена линия Б на площадката на " София Мед"АД"в поземлен имот

2018-02-07

На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП
за изграждане на   "Реконструкция и модернизация на леярно производство : Прекратяване на работата на производствена линия Г и увеличаване на капацитета на производствена линия Б на площадката на " София Мед"АД"в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.42 район " Искър",община Столична.
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от  обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за 
горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София.
Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18

Прикачени документи