Инвестиционно предложение ИП за "Промяна по чл.154 от ЗУТ за обект логистичен център с офиси в УПИ I-1152,кв. 19,М.НПЗ Искър -Север II.район "

2018-02-09

На основание чл.4, ал. 2 от Наредба за ОВОС

СО район "Искър"Ви съобщава ,че е внесено инвестиционно предложение ИП
за  "Промяна по чл.154 от ЗУТ за обект логистичен център с офиси в УПИ I-1152,кв. 19,М.НПЗ Искър -Север II.район " Искър",община Столична".
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от   обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за 
горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София.
Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18

Прикачени документи