уведомление за ИП "Преустройство на част от административна сграда - Корпус киносалон и бизнес клуб и етажи 1 и 2 от Инженерен корпус - високо тяло в дейта център - център за съхранение на данни"

2018-04-11

На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС 
СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Преустройство на част от административна сграда - Корпус киносалон и бизнес клуб и етажи 1 и 2 от Инженерен корпус - високо тяло в дейта център - център за съхранение на данни", ПИ 68134,1500,2102, кв.55,УПИ XIV-2102,м. ж.к Дружба -1, бул. Асен Йорданов № 8, район " Искър",община Столична. 
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от  обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до Кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София. 
Цялата документация е на разполажение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18