Уведомление за ИП Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа

2018-04-24

На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС  
СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в ДП НКЖИ, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (СМКППЖСД )".  
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от  обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до Кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София.  
Цялата документация е на разположение в районна администрация на ул." Кръстю Пастухов" №18  


Прикачени документи