Уведомление за ИП Изграждане на Шоурум с офис в УПИ V-612 имот с идентификатор 07106.1425.612, кв. 56, м. кв. Бусманци, СО-район Искър.

2018-05-09

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредба за ОВОС    
СО район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за ИП "Изграждане на "Шоурум с офис" в УПИ V-612 имот с идентификатор 07106.1425.612, кв. 56, м. кв. Бусманци, СО-район "Искър".    
Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосочения ИП в деловодството на район "Искър" до Кмета на района, същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София.    
Цялата документация е на разположение в районна администрация на ул. "Кръстю Пастухов" №18.  


Прикачени документи