Уведомление за ИП "Оптично кабелно захранване на фирма АТЛ управление, НПЗ Искър, гр. София"

2018-05-22

На основание чл.4,ал.2 от Наредба за ОВОС                
СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП "Оптично кабелно захранване на фирма АТЛ управление, НПЗ  Искър, гр. София".               
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от  обявявяне на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото ИП в деловодството на район "Искър"-СО до Кмета на района, същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София.                
Цялата документация е на разположение в районна администрация на ул. "Кръстю Пастухов" №18        


Прикачени документи