Уведомление за инвестиционно предложение от "Тобо Прес" ЕООД

2018-06-11

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                
СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП "Изменение на план за улична регулация на ул. Обиколна от ОТ 35 до ОТ. 36а и улична регулация от ОТ. 36а до ОТ.401;План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 68134.1504.2509 и 68134.1504.2399 за създаване на УПИ XXX-2509- за " жс, оо, пг" и УПИ XXXI-2399 " за жс, оо,пг",кв.1, м. " Къро" , м. Дружба разширение ( ул. Обиколна ). район "Искър", Столична община".              
Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от  обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото ИП в деловододството   на район "Искър"-СО до Кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София.                                
Цялата документация е на разположение в районна администрация на ул. "Кръстю Пастухов" №18 


Прикачени документи