Уведомление за инвестиционно предложение от "Вадиас" ООД

2018-06-21

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС                                                                
СО район "Искър "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП "Въвеждане в експлоатация на нова рециклираща линия за отпадъци от пластмаси ".               

Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от  обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото ИП в деловододството   на район "Искър"-СО до Кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София.                                                                
Цялата документация е на разположение в районна администрация на ул. "Кръстю Пастухов" №18 

Прикачени документи