Уведомление за инвестиционно предложение от ДП " Национална компания железопътна инфраструктура"

2018-07-02

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за     ОВОС                                                                                                                                                                                                                                                             СО   район "Искър" - СО  "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП "Проектиране и изграждане на ETCS в жп участъка  София - Септември  е част от проект" "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив   ".                       

Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от  обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото ИП в деловододството   на район "Искър"-СО до Кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София                                                                                                                                                                                             
Цялата документация е на разположение в районна администрация на ул. "Кръстю Пастухов" №18 

Прикачени документи