ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

2018-07-03

На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

 

„Уличен водопровод ф 160 мм ПЕВП от връзка със съществуващ водопровод ф400 мм“ при кръстовище с бул. „Цветан Лазаров“ за УПИ ІІІ-760, м. „НПЗ-Искър-юг“ , гр. София, Столична община – район „Искър“, собственост на „Фацит“ ООД.

 

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района. Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

 

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 

 

 

Прикачени документи