ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

2018-07-03

На основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

 

„Разширяване обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци“ с местоположение  ул. „Подп. Й. Тодоров“ № 4, м. „НПЗ-Искър-север“ – І-ва  част“, гр. София, Столична община – район „Искър“, собственост на „УНИТРЕЙД“ 2011  ООД.

 

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района. Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

 

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 

 

Прикачени документи