Инвестиционно предложение

2018-07-09

На основание чл.62 а,  ал. 1 от Закона за водите район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения чрез шахтов кладенец"ШК - Фуудо ,Дружба, София, собственост на  „Фуудо“ ЕООД,  с местоположение: гр. София, Столична община – район „Искър“, ПИ с идентификатор 68134.1504.2374, м. ж.к. „Дружба“.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение на адрес : гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, Басейнова дирекция „Дунавски район“.


Прикачени документи