Инвестиционно предложение от "Лия Ауто" ЕООД

2018-07-12

Район "Искър" - СО  "Ви съобщава ,че е внесено уведомление за ИП " Изграждане на едноетажна постройка към съществуваща сграда (помещение към трафопост) с предназначение " Гуми център" в УПИ V- за ОЖС и КОО (нов УПИ- VI за ТП и ОО), кв.15, м. ж.к. Дружба 2 район " Искър", гр. София ".                                 

Заинтересованите лица  могат в 14 (четиринадесет ) дневен срок от  обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото ИП в деловододството   на район "Искър"-СО до Кмета на района ,същите ще се изпратят до РИОСВ гр. София                                                                                                                                                                                                                                                            
Цялата документация е на разположение в районна администрация на ул. "Кръстю Пастухов" №18 
 

 


Прикачени документи