Инвестиционно намерение

2018-09-27

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Изграждане на едноетажна пристройка към съществуваща сграда, представляваща склад за санитарна стъклария и лабораторна техника, с помещение за почивка и санитарен възел“, с местоположение: нов УПИ ХХ-2265,2280- за магазини, офиси, склад и паркинг , (ПИ с идентификатори 68134.1506.2265 и 68134.1506.2280), кв. 13, НПЗ „Искър“, гр. София, Столична община – район „Искър“.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района. Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 

  

Прикачени документи