Инвестиционно намерение

2018-09-27

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Външно топлозахранване и абонатни станции за захранване на две жилищни сгради с подземни и надземни гаражи“, с местоположение: УПИ І-198 (ПИ с идентификатор 68134.1500.198), кв. 83, ж.к.„Дружба І ч.“, гр. София, Столична община – район „Искър“.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района. Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

 

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 


Прикачени документи