Ивестиционно предложение от "София Мед" АД

2018-10-01

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда - ОВОС район "Искър" Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: 

 

„Преустройство работата на Производствена линия В за топене и леене  на цветни метали и сплави“, гр. София, Столична община – район „Искър“.

 

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район "Искър"- СО до кмета на района. Цялата документация е на разположение в районната администрация на ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

 

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 

 


Прикачени документи