Заповед

2018-10-08

Заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи /ЗСПЗЗ/.

Разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи /ниви/ в 
Бусманци, ЕКАТТЕ 07106, община Столична, област София град между 
ползвателите както следва в ПРИЛОЖЕНИЕТО.

 


Прикачени документи