ОП- 2 - 2015/08.05.2015г. - Охрана на общинските училища и детски заведения на територията Столична община - район "Искър"

ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИСКЪР"

Процедурата е вписана в Регистъра на АОП на 08.05.2015г. под уникален номер 01258-2015-0001

 

 Дата на публикуване: 08.05.2015г.

Подаване на оферти: 09.05.2015г. 08:30ч. - 01.06.2015г. 17:00ч.

 


оценка на оферта по останалите показатели различни от ценовия (публикуван на 09.07.2015)

Оценка на офертата на участника "МУЛТИФОРС А.С." ЕООД:

Показател Б - „Технически показател",  - 50 точки

Оценката по този показател се определя чрез следната формула:

Б = K1 + К2, където:

Подпоказател К1 - План за организация на охраната на всеки един обект –  30 т.

Подпоказател К2 - Общ план за действие на охраната при екстремални ситуации - 20 т.


Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценовото предложение (публикуван на 09.07.2015)

Комисията насрочва следващия етап от провеждане на процедурата – отваряне и оповестяване на ценовите оферти за 13.07.2015г. в 11:00ч. в зала 301, находяща се в административната сграда на СО-район „Искър“ на адрес гр. София, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов“ №18.

 


Прикачени документи