ОП - 01258-2016-0006 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.

 ОП - 01258-2016-0006 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 44

2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82

3. Обособена позиция №3- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 84

4. Обособена позиция №4- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 2ч., бл. 266, бл. 267, бл. 268

5. Обособена позиция №5– Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 44 (по обособена позиция 1)

6. Обособена позиция №6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82 (по обособена позиция 2)

7. Обособена позиция №7 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 84 (по обособена позиция 3)

8. Обособена позиция №8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 2ч., бл. 266, бл. 267, бл. 268 (по обособена позиция 4)

9. Обособена позиция №9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 44 (по обособена позиция 1)

10. Обособена позиция №10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82 (по обособена позиция 2)

11. Обособена позиция №11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 84 (по обособена позиция 3)

12. Обособена позиция №12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 2ч., бл. 266, бл. 267, бл. 268 (по обособена позиция 4)

 

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД)

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2016-0006 

Краен срок за подаване на оферти: 04.10.2016г.  до 17:00ч.

Отваряне на офертите: 05.10.2016г. от 10:00ч. 

 

 


Прикачени документи