ОП 01258-2017-0001 "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

ОП 01258-2017-0001 "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки като електронна преписка под номер

01258-2017-0001

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ПУБЛИКУВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ  СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД)

Краен срок за подаване на оферти: 07.07.2017г.  до 17:00ч.

Отваряне на офертите: 10.07.2017г. от 10:00ч. на адрес Гр. София, бул. "Кръстю Пастухов" №18, ет. 3, зала 301

 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (публикуван на 05.07.2017)

С настоящото уведомяваме всички лица, че на основание чл.203, ал.3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира, тъй като решението за откриването и е обжалвано и с жалбата е поискано налагане на временна мярка "спиране на процедурата". Всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на мярката "спиране на процедурата", или решението по жалбата, ако  е наложена временната мярка.


Прикачени документи