2017 №2 ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в

2017г. - №2 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1. ОТ ЗОП

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1 „Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр. площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа  в кв. 65, УПИ І–междублоково пространство на бл.№ № 99,100,101 и 127, ЖК ”Дружба І-ва част”/АОС № 808/08.11.2001 г.- частна общинска собственост/

Обособена позиция №2 - „Проектиране и изграждане на реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 13, УПИ І–междублоково пространство на бл.№ № 504, 505 и 506, ЖК ”Дружба ІІ-ра част”/АОС № 87/26.01.2006 г.- частна общинска собственост/

Обособена позиция №3 - „Проектиране и изграждане на реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито и изграждане на алея за достъп до площадката в кв. 7, УПИ І, кв. „Димитър Миленков ”/АОС № 1120/12.12.2006 г.- частна общинска собственост/

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

19.07.2017г.  ДО 17:00ч.

МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ГР. СОФИЯ, Ж. К. ДРУЖБА 1, БУЛ. "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" №18, ЕТ.3, ЗАЛА 301

20.07.2017г. ОТ 10:00ч.


Прикачени документи