2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“ - ПРЕКРАТЕНА

2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“

 

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

03.08.2017г.  ДО 17:00ч.

МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ГР. СОФИЯ, Ж. К. ДРУЖБА 1, БУЛ. "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" №18, ЕТ.3, ЗАЛА 301

04.08.2017г. ОТ 10:00ч.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА (публикуван на 02.08.2017)

На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) прекратявам възлагането на обществената поръчка с предмет „Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“.

Мотиви:

В деня на публикуване на поканата на профила на купувача на възложителя, на основание чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), е изпратена информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП. В изпратения за публикуване документ е направена грешка по отношение предмета на самата поръчка, както и по отношение на сроковете за подаване на оферти. Същото може да доведе до ограничаване кръга на заинтересованите от участие в процедурата лица. С оглед спазване принципите на чл.2, ал.1, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП за възлагане в съответствие с принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност и прозрачност възлагането на настоящата процедура следва да се прекрати.


Прикачени документи