2018 - 0006 „Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“

2018 - 0006

„Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС или 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9079799

Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 04.09.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 

На основание чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.188, ал 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки е публикувана информация за удължаване срока за получаване на оферти.
 
№ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ В РОП 9080424.

Краен срок за подаване на оферти: 07.09.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 10.09.2018г. от 10:00 ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".


Прикачени документи