Столична община възобновява приема на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди по проект „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СО ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

2021-01-18

 

ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ

„ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020г.“

Столична община възобновява приема на документи за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по обявена втора покана за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати, ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

Всички необходими документи: формуляри за кандидатстване, декларации, указания за попълване и проекти на договори са публикувани на следния адрес:  https://www.sofia.bg/en/opos.

За кандидатите от район „Искър“-СО, приемът на документи се извършва в сградата на районната администрация на адрес: гр. София, бул. "Искърско шосе" № 18.

За допълнителна информация: 0889 010 336 – инж. Сийка Терзиева - ст. експерт „Екология“, район „Искър“.

Приемащите служители на районната администрация извършват проверка на място на пълнотата на попълнения формуляр за кандидатстване и документите към него, както и за наличие на документ за собственост и документ, удостоверяващ, че местните данъци и такси, дължими към момента на кандидатстване, са заплатени по партида на имота, в който ще се подменят отоплителните устройства.

ВАЖНО!!!

Поканата за кандидатстване НЕ се отнася до жителите на кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци, които са включени в обхвата на проект за подмяна на отоплителните уреди по Програма LIFE.