Столична община-район „Искър“ обявява процедура по набиране на лица, потребители на услугата „Топъл обяд“

2016-08-24

Заявление-декларация по образец  и ТЕЛК-ово решение се подава от кандидата в деловодството  на СО-район „Искър“ от  01.09.2016г. до 15.09.2016г.  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 ППЗСП
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“
  3. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери
  4. Скитащи  и бездомни деца и лица
  5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Списък на одобрените кандидати ще бъде обявен в сайта на район „Искър“ на 30.09.2016г.   Раздаването на храната ще започне на 03.10.2016г. в помещение на СО-район „Искър”, нахождащо се в ж.к. „Дружба” 1 до 108-мо СОУ – настоящ пункт на детска млечна кухня. Разливането ще се извършва в съдове на потребителите.