С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2018-05-04

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район „Искър”

София, бул. ”Кръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел.: 979 13 10

Дв бр. 37/04.05.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ. 1 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И РЕЖИМ НА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС /ПРРЗПЖК/ ЗА М. Ж.К. ДРУЖБА 2 -  ІІ ЧАСТ, РАЙОН „ИСКЪР“ В ГРАНИЦИ: БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”,  БУЛ. „КОПЕНХАГЕН”, УЛ. „ОБИКОЛНА” И „КРАЙРЕЧЕН БУЛЕВАРД”, ЗАЕДНО С ПЛАН-СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ВКЛЮЧЕНИ В СЪСОБСТВЕНИ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВЯТ ДОГОВОРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 15, АЛ. 3 И 5 ОТ ЗУТ. ПРИ НЕПРЕДСТАВЯНЕ НА ТАКИВА СЪСОБСТВЕНИТЕ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ. 5 ОТ ЗУТ, ВЪВ ВРЪЗКА С § 124 ОТ ПЗРЗИДЗУТ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 37/04.05.2018Г., ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ ПО ПРОЕКТА ДО ОБЩИ-НАТА ЧРЕЗ РАЙОН „ИСКЪР”.

ПРОЕКТЪТ Е ИЗЛОЖЕН В РАЙОН „ИСКЪР”, БУЛ. „КР. ПАСТУХОВ“ № 18, СТАЯ 208 ЕТ. 2.

КРАЕН СРОК ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ: 04.06.2018 Г.