ИЗБОРИ ЕП/НС 2024

 

 

 

Уважаеми граждани на СО-район "Искър", 

     Във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за Народно събрание, насрочени на 9 юни 2024 г., в тази секция ще бъде публикувана важна информация, свързана с организацията на изборния процес. В случай, че не откривате необходимата информация, не се колебайте да се свържете със СО-район "Искър" на телефоните, посочени в секция Контакти.


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 9 ЮНИ 2024 Г. (ЧЛ. 39, АЛ. 1 ИК)

 


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НАСРОЧЕНИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91, АЛ. 1 ОТ ИК

 


СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 9 ЮНИ 2024 г.

 

На интернет адрес: http://www.grao.bg/elections/   всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

 


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

 

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

 • Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес:  https://regna.grao.bg/
  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.
  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. – до 14 дни преди изборния ден

 • Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index  
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.– до 14 дни преди изборния ден.

► За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. – до 14 дни преди изборния ден.

► За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Заявление 20-НС от изборните книжа.

► Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;

 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс). Заявление 24-ЕП от изборните книжа.

► Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;

 


ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 

В предстоящите избори, избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия ще бъдат два броя:

 Избирателен  списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г.(чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК);

 Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.(чл. 37 ИК), в който се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват.

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец за всеки вид избор, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2.

За изборите за членове на Европейския парламент искането трябва да е направено при условие, че :

за българските граждани – да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г. (за Столична община – в съответния район/кметство);

за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз – да имат адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г. (за Столична община – в съответния район/кметство);

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 25 май 2024 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

В писмена форма чрез саморъчно подписани заявления по образец:

►Приложение № 30-ЕП за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК); - бланка 30 -ЕП

​​​► Приложение № 31-НС за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) . - бланка 31-НС

-заявленията за всеки вид избор могат да бъдат подадени от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;

- изпратени по факс: 02 988 56 97;

- изпратени по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

2. По електронен път чрез подаване на електронни заявления, като за същите не се изисква електронен подпис:

- чрез Портала на Столична община за електронни услуги - избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители за Народно събрание – 9 юни 2024 г. https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 - на ел. поща psik2024@sofia.bg  - БЛАНКА

                                                             -30-ЕП

                                                             -31-НС

Можете да подадете заявления и към СО-район "Искър" или съответната районна администрация на Столична община по Вашия постоянен адрес.

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

В случай, че не сте успели да подадете заявления до 25 май 2024 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 3 юни 2024 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/zapovedi