СЪОБЩЕНИЕ Предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите извършени, от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни

2021-10-13
СЪОБЩЕНИЕ  Предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите извършени, от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни

И през учебната 2021-2022 година  продължава приемът на документи за кандидатстване за компенсация на родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях, съгласно ПМС №76/ 05.03.2021  и приетата Наредба.

Заявлението по образец, с което се кандидатства за цялата учебна 2021/2022 година, се подава до 05 ноември 2021 г. в Районната администрация "Искър" по настоящ адрес на детето, както и до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година за получаване на компенсации от месеца следващ месеца на подаване на заявлението.

Приложения:

1. Заявление по образец

2. Наредба приета с ПМС № 76/05.03.21 г. /обнародвана в брой20/09.03.21 г. на ДВ

3. Заповед № РД09-695/ 16.03.2021 г. на МОН

4. Подробна информация за компенсациите-на-родителите за отглеждането-и-обучението-но-децата