Обща информация за Възложителя

Поделение: Столична община – район „Искър“

Партида на възложителя: 01258

Възложител: Ивайло Елков Цеков – кмет на район „Искър“

E-mail: info@raioniskar.bg

Телефон: 02 979 13 66

Интернет адрес на Възложителя: http://raioniskar.bg/

Адрес на профил на купувача: http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile&page=1&lang=bg

Адрес на възложителя: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов“ №18

Отдел „Правно-нормативно обслужване"

Телефон: 02/979-07-09

Факс: 02 872 20 62

E-mail: m.peshev@raioniskar.bg