ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2023

 

 

Уважаеми граждани на СО-район "Искър", 

     Във връзка с провеждането на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 02.04.2023 г., в тази секция ще бъде публикувана важна информация, свързана с организацията на изборния процес. В случай, че не откривате необходимата информация, не се колебайте да се свържете със СО-район "Искър" на телефоните, посочени в секция Контакти.

 


 

Информация за провеждането на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 02.04.2023 г., публикувана на сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/election 

 


 

Списък на заличените лица в СО-район "Искър" 

 


Уважаеми граждани на СО-район "Искър",

   Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

  • Чрез SMS - изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон - избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 


Уважаеми граждани на СО-район "Искър",

   Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез този сайт можете:

  • Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

  • Да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Съгласно чл.36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес изтича на 18.03.2023 г.

 


 

Гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

 

  Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 - по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

   Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 18 март 2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 67-НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК)    

- подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;

- изпратено по факс: 02 988 56 97;

- изпратено по пощата на адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, СО-район "Искър".

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:

 - на ел. поща psik2023@sofia.bg  - БЛАНКА 

   Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

   Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

   За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на телефон: (02) 979 07 40.

   В случай, че не сте успели да подадете заявление до 18 март 2023 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 27 март 2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/election  или да се свържете с нас на телефон: (02) 979 07 40.

 


Осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването 

 

        Столична община осигурява безплатен транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 02.04.2023 г., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция. 

        Гражданите могат да заявят услугата на телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 01.04.2023 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 02.04.2023 г.

 


 

Електронни услуги

 

Уважаеми граждани на СО-район "Искър",

   Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

1. Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index   

  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
  • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2022 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

2. Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.


 

Уведомление за провеждане на консултации на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс